Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistník

je fyzická (vo veku min. 18 rokov) alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá uzatvára s poisťovňou poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Za právnickú osobu koná zvyčajne štatutárny zástupca (napr. konateľ).

Potrebujete zákonnú poistku? Uzavrite PZP online s okamžitou platnosťou.