Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Výpoveď PZP

Poistenie je možné zrušiť výpoveďou poistnej zmluvy. Táto výpoveď musí byť urobená písomnou formou a musí byť doručená v stanovenom termíne:

PZP zrušíte:

 • písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím (výročím poistenia),
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne (ak to ustanovujú poistné podmienky)
 • písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne (konkrétne ustanovujú poistné podmienky)

Ďalšie prípady, kedy zaniká poistenia:

 • uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve
 • nezaplatením poistného v lehote splatnosti
 • zánikom motorového vozidla
 • zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
 • vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel

Uzavrite poistenie cez našu poistnú kalkulačku a môžete pohodlne z domu:

 • dohlásiť alebo zmeniť údaje o EČV alebo technickom preukaze
 • vygenerovať a vytlačiť hotovú (vyplnenú) výpoveď poistnej zmluvy
 • kedykoľvek bez zadávania údajov prepočítať si poistné (cenu poistky) za akutálne sadzby